„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Usnesení z 13. schůze Rady Ústeckého kraje

03.05.2017 12:34
Usnesení z 13. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 3. 5. 2017 od 10:09 hodin do 12:34 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem
 
Usnesení č. 001/13R/2017
 
13.3 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury
 
Rada Ústeckého kraje po projednání
 
A) bere na vědomí
 
uplynutí doby určité dvou let, na kterou byl jmenován Ing. Bohuslav Boček, nar. ******, do funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, se sídlem: Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241, a to ke dni 31. 12. 2017.
 
B) odvolává
 
dle § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 
1.Ing. Stanislava Děda, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace se sídlem: Palackého 86, 430 01 Chomutov
IČ: 00360571
ke dni 30. 9. 2017.
 
2.Mgr. Milana Rosenkrance, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: Ulice České Mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČ: 00360210
 
ke dni 30. 9. 2017.
 
3.PhDr. Jana Štíbra, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace se sídlem: Michalská 7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00083259
ke dni 31. 12. 2017.
 
4.PhDr. Alici Štefančíkovou, nar. ******
z funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace se sídlem: Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny
IČ: 00360724
ke dni 31. 12. 2017.
 
5.Petra Svobodu, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace se sídlem: Kostelní 289, 434 01 Most
IČ: 00361160
ke dni 31. 12. 2017.
 
C) vyhlašuje
výběrová řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem:
-Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, se sídlem: Palackého 86, 430 01
Chomutov, IČ: 00360571
-Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: Ulice České Mládeže 1/31,
405 02 Děčín IV Podmokly, IČ: 00360210
-Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, se sídlem: Zámecké nám. 14, 415
01 Teplice, IČ: 00083241
-Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem:
Michalská 7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00083259
-Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, se sídlem: Pivovarská ulice
29-34, 440 01 Louny, IČ: 00360724
-Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, se sídlem: Kostelní 289, 434 01
Most, IČ: 00361160
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 
D) jmenuje
 
členy, tajemníka a náhradníky komise k výběru ředitele/ky příspěvkových organizací dle části
 
C) tohoto usnesení, a to na dobu trvání výběrového řízení, v tomto složení:
 
členové komise:
 
1.Jitka Sachetová, členka Rady ÚK
2.Ing. Jaroslav Dubský, předseda výboru Zastupitelstva ÚK pro kulturu a památkovou péči
3.Mgr. Vacláv Houfek, předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR
4.Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
5.PhDr. Adam Šrejber, PhD., vedoucí oddělení kultury
tajemnice komise:
6. Karina Strnadová, referentka oddělení kultury
 
náhradníci:
 
1.Ing. Simona Marešová, vedoucí oddělení přestupků a ekonomiky v odboru kultury a památkové péče
2.Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace
3.PhDr. Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace
4.Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání
5.Ivana Božíková, referentka oddělení přestupků a ekonomiky v odboru kultury a památkové
péče
 
E) ukládá
 
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části C) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
 

—————

Zpět