„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Stanovisko UHS k výběrovým řízením v galeriích a muzeích Ústeckého kraje

21.12.2017 00:00
Výbor Uměleckohistorické společnosti se znepokojením sleduje vývoj, který v květnu 2017 odstartovalo vyhlášení výběrových řízení na ředitele v pěti příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj a jež jsou činné na poli uchování a prezentace kulturního dědictví (Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Mostě, Oblastní muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Chomutově a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích). Uměleckohistorická společnost sice zastává názor, že podobné pozice mají být obsazovány právě prostřednictvím výběrových řízení, pro zdárný rozvoj daných institucí však není rozhodující vnější forma, ale naopak reálný obsah tohoto aktu. Z toho důvodu se zasazujeme o to, aby veškerá výběrová řízení v oblasti kultury byla připravena s ohledem na dlouhodobou koncepci vývoje daných institucí, aby probíhala se snahou po dosažení maximální otevřenosti a transparentnosti, a stejně tak aby byl ve výběrovém procesu dostatečně zohledněn hlas odborné veřejnosti. Bohužel máme důvod se domnívat, že tyto zásady nebyly v případě výběrových řízení na ředitele pěti příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem dodrženy. To se dle našeho názoru odráží ve výsledku, který znepokojuje nejen odbornou, ale i širší laickou veřejnost.
 
Zarážející je skutečnost, že výběrová řízení byla vyhlášena v květnu roku 2017 s minimálním časovým odstupem pro podání přihlášek (někde dokonce méně než jeden měsíc). Za takových podmínek lze stěží mluvit o dlouhodobé koncepci, kterou kraj se svými kulturními institucemi zamýšlí, a jen obtížně představitelná je žádoucí široká účast potenciálně vhodných uchazečů. Zároveň je bohužel nutné označit účast odborné veřejnosti na výběrových řízeních organizovaných Ústeckým krajem za ryze formální – pakliže je nezávislým odborníkem jen jeden z členů pětičlenné komise, nelze to pokládat za dostatečné. Alarmující je fakt, že minimálně v jednom případě nebyly respektovány ani výsledky už tak zpochybnitelného řízení, které jasně stanovovaly i pořadí účastníků.
 
Důsledky těchto kroků nejsou pozitivní. Na prvním místě je to plán na spojení Galerie výtvarného umění v Mostě s místním Oblastním muzeem, který vyplynul ze skutečnosti, že se ve výběrovém řízení nepodařilo najít vhodného adepta na ředitelskou funkci. Stejně jako širší veřejnost se i my důvodně obáváme, že spojení dvou paměťových organizací s odlišným posláním znamená faktický konec galerie. Nešťastná je i situace v Chomutově, kde výsledek výběrového řízení nebyl zřizovatelem respektován. Nahrává to spekulacím, že motivace ke změnám byly nikoli odborného, ale osobního charakteru, což v očích odborné i laické veřejnosti snižuje autoritu nově jmenovaných ředitelů. Naopak dlouhodobé problémy Galerie Benedikta Rejta v Lounech zůstaly i po výběrovém řízení nedořešeny.
 
Výbor Uměleckohistorické společnosti, jakožto profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění, proto vyzývá vedení Ústeckého kraje k těmto krokům:
 
1. Připravit a v dostatečném předstihu znovu vyhlásit výběrová řízení pro zmíněné příspěvkové organizace.
 
2. Zajistit v takto vyhlášených výběrových řízeních odpovídající zastoupení odborné veřejnosti sdružené v příslušných profesních organizacích (zejména Uměleckohistorické společnosti, Asociace muzeí a galerií ČR, Rady galerií ČR), stejně jako zástupců Ministerstva kultury ČR.
 
3. Respektovat v maximální možné míře výsledky výběrových řízení včetně výsledného pořadí uchazečů.
 
4. Nepřistupovat k neuváženým strukturálním změnám, zejména se vyvarovat slučování paměťových institucí galerijního a muzejního typu vzhledem k jejich odlišnému poslání a povaze jejich práce.
 
5. Znovu zvážit negativní důsledky personálních rozhodnutí v souvislosti s výběrovými řízeními, která proběhla v létě tohoto roku.
 
 
Výbor Uměleckohistorické společnosti, stejně jako její členové, v těchto krocích rádi Ústeckému kraji poskytnou součinnost a všestrannou podporu. 
 
V Praze dne 21.12.2017
 

—————

Zpět