„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


PŘEHLÍDKA HANBY: Ústecký kraj: Deset odpovědí k aktuální situaci v kulturních zařízeních

11.12.2017 00:00
1. Proč byli někteří ředitelé příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury odvoláni? Jaké byly konkrétní důvody?
Odvoláni byli ředitelé muzeí a galerií, kde v posledních 16 – 26 letech nedošlo k výměně vedení organizací.
 
2. Kolika organizací a ředitelů se aktuální personální změny týkají?
V letošním roce se to týká ředitelů a ředitelek tří muzeí (Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum v Děčíně, Regionální muzeum v Teplicích) a tří galerií (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Mostě).
 
3. Bylo odvolání motivováno novým konceptem, kterým se chce Ústecký kraj u kulturních příspěvkových organizací ubírat? Můžete koncept přiblížit?
Ano. Do budoucna je nutné, aby se vedení muzeí řídilo moderním způsobem řízení organizací včetně správy nemovitého majetku Ústeckého kraje, tedy budov, ve kterých organizace působí. Důležitá je znalost zákona o veřejných zakázkách i orientace v nové legislativě. To vše samozřejmě při zachování vší odborné činnosti organizací.
 
4. Byli již odvolaní ředitelé předem se záměrem Ústeckého kraje seznámeni? Pokud ano, s jakým předstihem?
Ano, týden před rozhodnutím rady byli všichni ředitelé s tímto bodem jednání seznámeni.
 
5. Měli možnost se odvolaní ředitelé přihlásit do nových výběrových řízení? Jaké byly podmínky výběrových řízení?
Ano, měli tu možnost. Podmínkami bylo například vysokoškolské vzdělání min. v magisterském nebo inženýrském studijním programu; nejméně 3 roky praxe v manažerské a vedoucí funkci; občanská bezúhonnost; znalost fungování a financování příspěvkové organizace; dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti. Pak také orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče; znalost německého nebo anglického jazyka; orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů; publikační činnost a aktivity v profesních orgánech.
 
6. Jaký byl průběh všech jednání výběrových komisí? Zaznamenali jste u některých jednání komplikace?
Narážíme například na údajné pochybení při výběrovém řízení na ředitele chomutovského muzea. U všech výběrových komisí byl průběh standardní, bez komplikací. K žádnému pochybení nedošlo. Za údajné pochybení je vydáván regulérní kompletní postup, kde o jeho konečném výsledku rozhoduje Rada Ústeckého kraje. U něj už ale není přítomna výběrová komise, která je jmenována jako poradní sbor pro otázku výběru nejvhodnějších kandidátů na funkci.
 
7. Můžete konkrétně popsat, proč komise do materiálu pro jednání krajské rady uvedla pořadí vhodných kandidátů následným způsobem: 1. Děd, 2. Prontekerová
Výběrová komise se takto usnesla a odhlasovala do protokolu z výběrového řízení. Výběrová komise je ovšem poradní orgán, který si vytvořila sama Rada Ústeckého kraje jako pomocnou komisi pro výběrové řízení. Ta po provedeném výběrovém řízení vyjádřila své doporučení radě – radní se ovšem doporučením výběrové komise nemusí řídit ani k němu přihlédnout. Rada Ústeckého kraje má plnou kompetenci rozhodnout o jmenování a odvolání ředitele příspěvkové organizace, které kraj zřizuje.
 
8. Vyskytly se případy, že by se stávající ředitelé do nových výběrových nepřihlásili? Co je podle vás důvodem této skutečnosti?
Ano – u Galerie výtvarného umění v Mostě, zde se stávající ředitel do řízení nepřihlásil. Na konkrétní důvody je nutné se zeptat přímo pana ředitele. Jedním z důvodů může být nesplnění základní podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání i dlouhodobá neochota pracovat s požadavky zřizovatele na odbornou činnost a vnější působení galerie.
 
9. Řešili jste nějaké stížnosti na průběh či výsledky výběrových řízení? Můžete je popsat?
Ano. V případě ředitele Oblastního muzea v Chomutově Ing. S. Děda jsme řešili stížnost na domnělou „výhru“ v novém výběrovém řízení na základě protokolu z výběrového řízení, ovšem bez respektování rozhodnutí Rady Ústeckého kraje, která má jediná právo o výběrovém řízení rozhodnout. Také pak žalobu v případě téže osoby proti kraji pro údajně neoprávněné jmenování nové ředitelky Oblastního muzea v Chomutově Mgr. Markéty Prontekerové. Žaloba byla Krajským soudem v Ústí nad Labem odmítnuta.
Vedle toho také byla řešena petice proti záměru odvolání 5 ředitelů muzeí a galerií v Ústeckém kraji. Bohužel nebyla podána ve smyslu petičního práva a také až po projednávání odvolání na radě.
 
10. Rada Ústeckého kraje před časem schválila záměr sloučení mosteckého muzea a galerie? Jde o dlouhodobý záměr? Jaké jsou důvody sloučení?
Jak by tato nová organizace měla vypadat po personální stránce? Bude plně zachována funkce obou institucí i po jejich sloučení? Po případném schválení záměru zastupitelstvem bude do budoucna plně zachována funkce obou institucí a nadále bude využíván například i výstavní prostor galerie v suterénu přesunutého mosteckého kostela.
Rada tento záměr projednala 22.11.2017 a doporučila jej Zastupitelstvu Ústeckého kraje k následnému rozhodnutí, které by se mělo k záměru vyjádřit 11.12.2017. Jedná se o dlouhodobý a trvalý záměr. Důvody jsou ekonomické a hospodářské. Také si kraj slibuje od sloučení pružnější komunikaci se zřizovatelem a optimalizaci řízení organizace. Podle záměru by samostatná galerie výtvarného umění v Mostě zanikla a byla by plně sloučena s Oblastním muzeem v Mostě. Tato organizace by nesla nově název Oblastní muzeum a galerie v Mostě a vedl by ji dosavadní ředitel Oblastního muzea v Mostě. Předpokládá se také, že dojde k vytvoření pozice zástupce ředitele, který bude mít v přímé gesci činnost galerijní sekce Oblastního muzea a galerie v Mostě. Muzeum přebírá veškeré závazky, majetek i zaměstnance galerie.
 
tisková zpráva Ústěckého kraje, 11. 12. 2017

—————

Zpět