„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Josef Klečka - další zapomenutý Čáslavák...

07.06.2015 18:27
V letošním roce uplynulo 140 let od narození a 90 let od úmrtí Josefa Klečky, významného českého filatelisty, spoluzakladatele Svazu československých filatelistických spolků a vedoucího redaktora časopisu Český filatelista. 
 
Josef Klečka se narodil v Čáslavi v roce 1874, zřejmě zde vystudoval a ve svých dvaceti letech nastoupil jako učitel na jednu ze zdejších škol. Po pěti letech, pravděpodobně v roce 1899, odešel do Prahy, kde získal místo na Zemském finančním velitelství a po dalších pěti letech nastoupil do účtárny Tiskové kanceléře, kde pracoval až do své smrti. Počátkem listopadu 1911 napsal pražskému Klubu českých filatelistů (KČF), existujícímu od roku 1887, s dotazem týkajícím se členství. Po dvou letech, konkrétně 25. září 1913, se poprvé dostavil do Obecního domu na výborovou schůzi Klubu a za další rok, 22. října 1914, výbor KČF přihlášku schválil s tím, že se Klečka stal členem k 1. lednu 1915.
 
Od samého počátku svého působení v Klubu se Klečka stal jednou z jeho klíčových osobností. Již 24. ledna 1915 získal v KČF významnou funkci - byl zvolen do jeho výboru coby pokladník; svůj byt ve Vršovicích proměnil vzápětí v klubovní kancelář, která zde fungovala po řadu let. Významnou měrou se podílel na nové podobě Informačního listu, základní tiskoviny Klubu, rozesílané členům a zájemcům o filatelii, a na interním Řádu o prodeji známek. I Klečkovou zásluhou Klub přečkal bez větší újmy nelehké období První světové války.
 
Svoji aktivitu Klečka zintenzívnil po vzniku samostatného Československa. V r. 1919 se stal odpovědným redaktorem časopisu Český filatelista a rovněž jednatelem výboru KČF; osobně také asistoval při vzniku mnoha filatelistických klubů po celé republice. O Klečkově postavení mezi českými filatelisty svědčí rovněž fakt, že právě jemu byl počátkem roku 1919 svěřen čestný úkol zformulovat a uveřejnit provolání, vítající první československou známku.
 
V květnu 1920 Sdružení přátel filatelie v Praze předložilo tamnímu Klubu českých filatelistů návrh na zřízení centrální celorepublikové filatelistické organizace, která by zastřešila existující kluby a napomohla vyřešení sporů, které mezi nimi vznikaly. KČF návrh přijal a zvolil za tímto účelem tříčlennou komisi v čele s Klečkou, který současně odstoupil z pozice odpovědného redaktora Českého filatelisty i jednatele výboru Klubu.
 
Svaz československých filatelistických spolků byl ustaven 21. ledna 1921; Josef Klečka se stal v jeho výboru jednatelem a ihned začal plně uplatňovat své organizační schopnosti. Uzavřel dohodu s několika časopisy a novinami o uveřejňování svazových zpráv, určených široké veřejnosti, často navštěvoval mimopražské kluby, odpovídal na množství písemných dotazů, organizoval přednášky, prosazoval vytvoření českého filatelistického názvosloví a konečnou eliminaci německé terminologie, stal se hlavním autorem Memoranda odeslaného ministerstvu pošt a telegrafů s žádostí o spoluúčast při posuzování nových návrhů známek a byl také autorem prvního katalogu československých známek. Pro Klub českých filatelistů zpracoval různé interní řády. 
 
V r. 1922 Svaz Klečku pověřil, aby vypracoval stanovy a statut výměny poštovních známek se zahraničím. V témže roce se Klečka znovu ujal řízení Českého filatelisty; kromě toho pokračoval v bohaté přednáškové a poradenské činnosti, předložil návrh na zřízení zkušebny známek, podařilo se mu snížit výrobní náklady na časopis a konsolidovat svazové hospodaření. Významnou měrou se podílel na rozsáhlé první československé výstavě poštovních známek, která probíhala od 28. října do 2. listopadu 1922 v Hradci Králové (první česká výstava poštovních známek se uskutečnila ve dnech 31. května - 2. června 1914) a o rok později na mezinárodní výstavě poštovních známek v Brně. Podařilo se mu prosadit založení tzv. Jedličkova podpůrného fondu na podporu pozůstalých po filatelistech. Stal se čestným členem - mnohde prvním - různých lokálních filatelistických klubů. 
 
V neutuchající aktivitě pokračoval coby člen výboru Svazu i v roce 1924. Stal se jedním z iniciátorů založení Literárního odboru při Klubu českých filatelistů, jehož cílem bylo zvyšovat odbornost i množství textů týkajících se filatelie, monitoroval zahraniční média, přednášel i mimo filatelistické kluby. Jeho posledním veřejným vystoupením se dne 29. května 1924 stala přednáška v Náchodě. O dva týdny později, 15. června 1924, Josef Klečka náhle zemřel v nedožitých padesáti letech "na krátkou, ale zhoubnou nemoc". Klub filatelistů ve Vršovicích vzápětí na jeho počest přijal jeho jméno. 
 
Filatelistická obec se s Josefem Klečkou rozloučila mj. článkem, který 18. června 1924 vyšel v Českém filatelistovi: "Josef Klečka byl filatelistou v nejkrásnějším slova smyslu, nadšený, nezištný, obětavý pracovník. Filatelii věnoval nejlepší svoje síly a veškeren svůj tak omezený volný čas. Pro filatelii nebyla zesnulému žádná práce těžkou. Sledoval vše a nebylo akce filatelistické, jíž by se nebyl ochotně, s celým srdcem věnoval."
 
David Novák, Svoboda.info, 22. 12. 2014
 
(Zpracováno na základě informací získaných z knih Václava Nebeského "Filatelistovo podzimní rozjímání" a "Kronika Klubu českých filatelistů v Praze"; za poskytnutí podkladů velice děkuji panu Mgr. Jaroslavu Malečkovi, tajemníkovi Svazu českých filatelistů.)

—————

Zpět