„Člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“


Důvodová zpráva k návrhu na odvolání

03.05.2017 14:00
Autorem důvodové zprávy předložené členům Rady Ústeckého kraje k návrhu na odvolání ředitelů kulturních institucí je ppod. PhDr. Adam Šrejber, PhD., tehdejší vedoucí oddělení kultury a výkonný vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu.
 
V současné době zřizuje Ústecký kraj v oblasti kultury a památkové péče 13 příspěvkových organizací a jednu veřejnou výzkumnou instituci (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, do r. 2007 taktéž příspěvková organizace).
 
Všechny tyto organizace – s jedinou výjimkou (Zámek Nový Hrad – vznikl jako nová samostatná příspěvková organizace Ústeckého kraje k 1. 1. 2012 oddělením od Oblastního muzea v Lounech) – byly na Ústecký kraj převedeny v letech 2001 a 2003 státem v rámci delimitace nových činností a veřejných služeb zajišťovaných nově vzniklými kraji. 
 
Ústecký kraj přejímal tyto organizace včetně majetku, ke kterému měly právo hospodaření i všechny jejich zaměstnance, včetně ředitelů organizací, kteří – opět s jedinou výjimkou – působili ve svých funkcích již delší čas a byli do nich jmenováni nejpozději počátkem 90. let 20. stol., v některých případech i daleko dříve. Přesto Ústecký kraj jako nový zřizovatel ponechával tyto manažery ve funkcích řídit odborné příspěvkové organizace. Postupem času došlo na částečnou přirozenou obměnu danou především zvyšujícím se věkem generace ředitelů (4 odchody do starobního důchodu a dvě úmrtí ve funkci). Tam, kde již došlo k nástupu nových ředitelů do funkce, se podařil úspěšný provozní i odborný „restart“ organizací a byly pozitivně reflektovány požadavky zřizovatele. 
 
Pět organizací uvedených v usnesení (Oblastní muzeum Chomutov, Oblastní muzeum Děčín, Regionální muzeum Teplice, Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, Galerie B. Rejta Louny a Galerie výtvarného umění Most) představuje skupinu muzeí a galerií, kde doposud neproběhla přirozená obměna vedení. Samo o sobě to poukazuje na jistou stabilitu v tomto sektoru zřizovaných organizací. Nicméně – přes většinou uspokojivé pracovní výsledky organizací – procházejí nyní organizace vlnou zásadních změn, které kladou zcela nové nároky na jejich řízení a je tak více než žádoucí zapojit do jejich činnosti a řízení nové silné osobnosti, které budou s to neustále se zvyšující nároky úspěšně a bez komplikací zvládat. 
 
V případě Regionálního muzea v Teplicích je výběrové řízení vyhlašováno z důvodu ukončení termínu jmenování stávajícího ředitele ve funkci. 
 
Výběrová řízení budou vyhlašována v průběhu roku 2017 s tím, že se jich budou moci zúčastnit stávající ředitelé organizací.
 
Předpokládaný nástup nově jmenovaných ředitelů do funkce je začátek roku 2018. 
 
 
 

—————

Zpět